Regulamin

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH „BOROWKA”

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.
1. Właścicielami Obiektu Turystycznego sa Beata i Artur.

2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu
5. Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu.
7. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
8. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu oraz rodzaj lokalu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.
9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
10. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.
11. Za pobyt psa lub kota w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości 10 zł/dobę. Pobyt innych zwierząt należy uzgodnić z właścicielem obiektu.
12. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.
13. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 06:00.
14. Użytkownicy ogniska/grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończoniu. Drewno/brykiet we własnym zakresie.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
16. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu stają się Państwo jego gospodarzami.
17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokoś10% ogólnej kwoty zamówienia.
18. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
19. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 60 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
20. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.
21. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych,zwracamy uwage na zwierzeta w gospodarstwie i dopilnowanie dzieci(za wszelkie zdarzenia odpowiedzialnosc nie ponosza gospodarze)
22. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
25. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.agroturystykaborowka.com.
26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
27. Palenie tytoniu moze się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego. Przestrzeganie przepisów przeciwpozarowych podczas całego okresu trwania wynajmu nalezy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpozarowych obciązają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współzycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a takze spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu ) jest niedopuszczalne.
28. Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia , naczynia kuchenne).

29. Pełną opłatę za pobyt w naszym Ośrodku dokonujemy w pierwszym dniu pobytu w formie gotówki.

-skrócenie pobytu nie upoważnia do zwrotu należności.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010.
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Regulamin wypożyczalni Quadów:

1. Należy posiadać prawo jazdy kategorii B*,oraz wiek minimum 18 lat*.Poruszając się po drogach publicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych zobowiązać się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych trenach, a wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z powyższych dróg łamiąc przepisy prawne jak i ogólno pojęte zasady, spoczywają na Kliencie.
2. Klient wypożyczający quada ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie ewentualne urazy Jego i jego Pasażera spowodowane przez łamanie Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego.
3. Wszelkie szkody zdrowotne z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów) pokrywa Wynajmujący.
4. Wszelkie szkody w mieniu wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego quada pokrywa Wynajmujący.
5. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona.
6. Osoby niepełnoletnie nie mogą wypożyczyć samodzielnie quada(y), mogą tylko w obecności Rodziców lub pełnoprawnych Opiekunów i na Ich odpowiedzialność.
7. Wynajmujący bierze na siebie wszystkie zdarzenia losowe i nie będzie domagał się jakichkolwiek roszczeń od wynajmującego.
8. Każdy Wynajmujący przechodzi krótkie przeszkolenie w poruszaniu się naszymi pojazdami
9. W razie uszkodzenia lub kradzieży Quada(ów) Wynajmujący ponosi wszelkie koszty.

10.Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w regulaminie.

Regulamin wypożyczalni pontonów/kajaków

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Nie obsługuje się osób niepełnoletnich, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
4. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
5. Na każdej jednostce musi się znajdować tyle kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych ile osób się na niej znajduje, obowiązkowo należy je założyć na siebie podczas pływania.
6. Wypożyczalnia nie zajmuje się organizacją spływów pontonowych a jedynie wypożycza sprzęt. Spływy należy organizować samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym przez Wypożyczającego oraz Wypożyczalnię.
8. Sprzęt zwracany Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. 10. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub wg wcześniej ustalonych zasad na specjalne życzenie klienta.
11. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
15. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
17. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w regulaminie.

Strona wykonana przez: estudio17.pl dla Agroturystyka "Borówka" | Wszelkie prawa zastrzeżone!